NSFF Vedtekter

Vedtekter for Norsk Selskap for Fotografi

Sist revidert under Landsmøtet 16. mars 2019

I. Innledende bestemmelser

§ 1 Navn.

Organisasjonens navn er Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, stiftet 17.12. 1927.

§ 2 Formål.

NSFF er en organisasjon for norske foto og filmklubber.

Den skal virke for å fremme fotografisk og filmatisk aktivitet og allsidighet.

§ 3 Utfyllende bestemmelser.

Vedtektene har VII hovedpunkter med underpunkter, som skal utdypes i egne retningslinjer.

Styret gis fullmakt til å endre retningslinjene, herunder konkurranseregler, der hvor dette er nødvendig, for å få gjennomført aktiviteter og avtaler, men på en slik måte at det ikke strider med den styrende vedtekten. Se også § 18.

II. Medlemskap

§ 4 Medlemskap rettigheter og plikter.

Enhver forening med fotografisk og filmatisk aktivitet i Norge kan bli medlem i NSFF.

Enkeltpersoner opptas i hovedsak som medlemmer gjennom medlemsklubber. Enkeltpersoner kan etter søknad til styret opptas som direktemedlem. Alle medlemmer i en tilsluttet klubb skal være medlemmer av NSFF.

Ethvert medlem er valgbar til tillitsverv i selskapet.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 4 Medlemskap

Dersom man melder seg ut av en klubb skal man umiddelbart også bli utmeldt av NSFF, slik at tidligere klubb ikke har fordel av å benytte stemmene til utmeldte medlem.

Et medlem kan selv endre hovedklubb i løpet av året. Medlemmer står fritt til å være medlem i flere klubber. Med hovedklubb menes; den klubb et medlem har betalt sin NSFF kontingent gjennom. Medlemmer representerer sin hoved klubb i NM i Film og Foto, årbok og landslag.

Personer som er medlem av flere medlemsklubber representerer i NSFFs arrangementer.
En skole med film- og fotorelaterte linjer kan ha et kollektivt medlemskap (max 30 elever/studenter). Medlemskapet følger skoleåret fra august til juni.
I spesielle tilfeller og etter vedtak i styret kan det inngås avtale om kryssmedlemskap gjennom andre landsorganisasjoner innen film og foto.

§ 5 Klubbrapport og medlemsregister.

Medlemsklubbene skal sende klubbrapport og årsmelding til NSFF. Klubbrapport fra klubbene innleveres slik styret til enhver tid fastsetter.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 5 Klubbrapport og medlemsregister

Klubbens medlemmer kan reservere seg mot å registrere sin e-postadresse, men vil da ikke motta nyhetsbrev fra NSFF. Det medlemstallet hver klubb har registret pr. 1. mars danner grunnlag for girering.

Klubbers årsrapport og årsberetning sendes til sekretar@nsff.no og sekretariat@nsff.no innen 27. februar.

§ 6 Kontingent.

Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Kontingenten forfaller til betaling årlig den 1. april.

Betalt kontingent er en forutsetning for at medlemmene skal kunne delta i aktiviteter i selskapet og nytte medlemstilbud framforhandlet av NSFF.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 6 Kontingent

For medlemmer som meldes inn i løpet av året, skal kontingent betales ved oppfølgingsfaktura som sendes ut etter behov.

Medlemskap gjennom klubb

Hvis en klubb melder seg inn, er alle medlemmene i klubben kollektivt innmeldt i NSFF. Unntatt er de som er medlem i flere klubber. Disse velger hvilken klubb de skal representere i NSFF på sin medlemsside. Det er kun i hovedklubb det betales medlemsavgift til NSFF. For klubbmedlemmer er prisen kr 175,- pr medlem pr år. Ungdommer (til og med det året man fyller 25 år) betaler kr 75,- pr år. Personer som ikke er registrert med fødselsdato betaler kr. 175,-.

Skolemedlemskap

Skoleklasser betaler kr.1000,- for et kollektivt medlemskap. Tilbudet er i første omgang tiltenkt elever ved folkehøgskoler som har media-/fotolinjer (max 30 elever/studenter).
Medlemskapet følger skoleåret fra august til juni. Gratis deltakelse i ungdomsklassen i NM i Foto.

Direktemedlem

Hvis det ikke er en klubb i nærheten, eller en av andre grunner ønsker å være individuelt medlem (såkalt direktemedlem), koster dette kr. 550,- pr år. Det skal søkes om et slikt medlemskap, og Styret kan avslå søknaden.

§ 7 Utmelding.

Utmelding av klubber og direktemedlemmer gjøres skriftlig til styret innen 1. mars. Utmelding etter 1. mars gjelder for etterkommende kalenderår. Utmeldingen gjelder kalenderåret som utmelding skjer i. For klubber skal utmeldingen følges av et vedtak fra klubbens årsmøte.

§ 8 Utelukkelse.

Styret har mandat til å foreta suspensjon fra tillitsverv og/eller permanent eksklusjon fraNSFF. Tiltaket skal benyttes dersom en tillitsvalgt, et medlem, eller en person i oppnevnt funksjon ved manglende utøving av verv eller ved sin fremtreden måtte antas å skade NSFF og/eller selskapets anseelse. Det skilles mellom suspensjon fra tillitsverv og full eksklusjon fra medlemskap.

Både vedtak om suspensjon fra tillitsverv og vedtak om eksklusjon fra NSFF krever 2/3 flertall i styret.

Dersom særlige grunner foreligger gjelder for eksklusjon at Landsmøtet, etter anke, med 2/3 flertall kan be styret oppheve vedtaket. For suspensjon fra tillitsverv har styret enebestemmelsesrett.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 8 Utelukkelse
Før vedtak treffes skal den som vurderes utelukket – suspendert og/eller ekskludert – tilskrives av styret i rekommandert brev og gis en frist på 14 dager fra kvitteringsdato til å uttale seg.

Den som utelukkes – suspenderes og/eller ekskluderes – skal varsles om vedtaket i rekommandert brev. Medlemsklubbene orienteres i eget skriv.

Gjelder kun eksklusjon: Den som blir ekskludert fra Norsk Selskap For Fotografi kan, innen to måneder etter at vedtaket er mottatt, anke vedtaket inn for Landsmøtet. Anke fremsettes i rekommandert brev til styret. Anke gis oppsettende virkning, slik at eksklusjon ikke trer i kraft før styrets vedtak eventuelt er stadfestet av Landsmøtet. Inntil anken er behandlet av Landsmøtet er vedkommende suspendert fra eventuelle verv i NSFF.

III. Organisasjonsmedlemskap

§ 9 Medlemskap i innenlands eller internasjonale interesseorganisasjoner.

NSFF kan være medlem av organisasjoner som dekkes under § 2 annet ledd.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 9 Medlemskap i innenlands eller internasjonale interesseorganisasjoner

NSFF er medlem av:

 • Foto-Norge – en landsomfattende organisasjon som omhandler både profesjonelle- og amatørfotografer, og som skal fremme fotografiets status i Norge.
 • Fotohistorisk Forening.
 • FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique – en internasjonal organisasjon bestående av nasjonale selskaper innen amatørfotografi.
 • UNICA – Union Internationale Du Cinéma – en internasjonal organisasjon bestående av nasjonale selskaper innen amatørfilm.
 • NFFF – Nordic Society of Photography – en organisasjon bestående av landsorganisasjonene i de nordiske land. Organisasjonen skal fremme fotografiets status i Norden.

IV. Landsmøter

§ 10 Landsmøtet.

Landsmøtet er NSFF sin høyeste myndighet.

Styret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet.

Styret, medlemsklubbene, direktemedlemmene og utvalgene har forslagsrett, møterett og talerett på Landsmøtet. Alle medlemmer har møterett og talerett på Landsmøtet.

Landsmøtet skal framlegges for godkjenning: vedtektsendringer, regnskap og budsjett, honorarer og satser for dekning av utgifter.
Egne retningslinjer.

Tillitsvalgte som velges av landsmøtet:

 • Leder
 • Økonomiansvarlig
 • Styrets medlemmer
 • Konkurranseutvalget
 • Internasjonalt utvalg
 • FIAP Liaison
 • Ungdomsutvalget
 • Filmutvalget
 • UNICA Liaison
 • Valgkomité
 • Varamedlem
Veiledning til § 10 Landsmøtet

Dekning av utgifter

Reise og opphold i forbindelse med Landsmøtet dekkes for følgende:
Det sittende styret og 1 fra Konkurranseutvalget

Styret kan avgjøre om andre tillitsvalgte/nye medlemmer til styret skal få dekket reise og opphold. Dette må være avklart på forhånd.

Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte, dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet og styret på forhånd har samtykket i annen reisemåte.

Arrangør av Landsmøte/Nasjonalt Film- og Fototreff

En klubb som er arrangør av Landsmøte/Nasjonalt Film- og Fototreff, mottar en arrangementsstøtte på kr. 25.000,-.
Dersom flere klubber er sammen om å arrangere er arrangementsstøtten på totalt kr. 25.000,-. Styret kan gi et større beløp til arrangør under forutsetning av at selskapet økonomi tilsier det. Budsjett og søknad fra arrangør må legges frem for styret.
Arrangementsstøtte forutsetter at en plan for programmet er klart og påmelding kan starte minimum 3 mnd. før arrangement. Dette for å sikre at alle medlemmer i NSFF skal ha mulighet for å delta.

Landsmøte

Reise og opphold i forbindelse med Landsmøtet dekkes for følgende:

 • Det sittende Styret
 • 1 fra Konkurranseutvalget

Styret kan avgjøre om andre tillitsvalgte/nye medlemmer til Styret skal få dekket reise og opphold. Dette må være avklart på forhånd.

Reiseutgifter

Dersom noen av NSFF tillitsvalgte må foreta reiser på vegne av NSFF, skal rimeligste reisemåte benyttes, dersom ikke særskilte forhold tilsier noe annet. Overnatting og diett pr. døgn dekkes etter satser vedtatt av Landsmøtet.
Herfra er unntatt reise og opphold i forbindelse med NSFF Landsmøter.

Dersom egen bil må benyttes, gis en kilometergodtgjørelse vedtatt av Landsmøtet. Egen bil kan ikke benyttes uten etter avtale med Styret.

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Bruker du din egen bil i tjeneste for NSFF, er det helt vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Det må brukes vårt skjema for reiseregning for utbetaling av bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse). Satser for bilgodtgjørelse: Privatbil kr. 2,50 pr. km. Tilleggsbetaling: Ekstra passasjerer en eller flere kr. 0,50 pr. km.

Det er egen sats for bruk av varebil som frakter utstyr, bilder mm. for NSFF: Varebil brukt til fraktoppdrag for NSFF kr. 3,50 pr. km Her er det ikke tillegg for passasjer da dette vil føre til at vi kommer over den skattefrie satsen om er på kr. 3,50

Diett

Overnatting/diett inntil kr.800,- pr. døgn. Det skal fremlegges regning.
Den tillitsvalgte må være bortreist i minst 6 timer for å kunne være berettiget til diett. Dette må være avklart på forhånd.

Godtgjørelser

Leder kr. 12.000,- pr. år.
Økonomiansvarlig kr. 4.000,- pr. år
Styrets medlemmer kr. 2.500,- pr. år
Konkurranseutvalget: kr. 3.000,- pr. år
Internasjonalt utvalg/FIAP liasion kr. 2.000,- pr. år
Filmutvalget/UNICA liasion kr. 1.500,- pr. år
Valgkomité kr. 1.000,- pr. år
Varamedlem kr. 1.000,- pr. år

Honorering av tjenester

Årbokredaksjon kr. 10.000,- pr. år
Webdrift kr. 2.500,- pr. år
Webredaktør kr. 2.500,- pr. år
Magasinredaktør kr. 4.000,- pr. år
Regionkontakt kr. 1.000,- pr. år

§ 11 Stemmerett.

På landsmøte har medlemsklubbene stemmerett etter følgende tabell:

 • Klubber med inntil 5 medlemmer: 3 stemmer
 • Klubber med 6–10 medlemmer: 5 stemmer
 • Klubber med 11–20 medlemmer: 10 stemmer
 • Klubber med 21–30 medlemmer: 15 stemmer
 • Klubber med 31–40 medlemmer: 20 stemmer
 • Klubber med 41–50 medlemmer: 25 stemmer
 • Klubber med 51–60 medlemmer: 30 stemmer
 • Klubber med 61–70 medlemmer: 35 stemmer
 • Klubber med 71–80 medlemmer: 40 stemmer
 • Klubber med 81–90 medlemmer: 45 stemmer
 • Klubber med 91–100 medlemmer: 50 stemmer

Ytterligere 5 stemmer for hvert 10. medlem.
Direktemedlemmer har én stemme.

Stemmerett krever betalt kontingent innen 1. april.

§ 12 Avstemningsregler.

 1. Vedtekter
  Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall. Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt. Øvrige forslag vedtas med alminnelig flertall.
 2. Valg
  Dersom det er fremmet flere enn én kandidat til samme verv skal det avholde skriftlig avstemning, valget avgjøres med alminnelig flertall.
 3. Benkeforslag
  Hvis det oppstår en situasjon som naturlig gjør bruk av benkeforslag, bør dette tillates dersom 2/3 flertall av avgitte stemmer tillater det. Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt.

§ 13 Forhåndsstemmer.

Medlemsklubber og direktemedlemmer som ikke er til stede på Landsmøtet kan forhåndsstemme i saker fremmet for Landsmøtet. Forhåndsstemmer, med for – mot – blank stemme, føres på tilsendt skjema og sendes signert på e-post senest 1 uke før Landsmøtet.

Forhåndsstemmer godkjennes av en representant fra styret og en delegat fra de møtende medlemsklubber eller et direktemedlem.

Ufullstendige forhåndsstemmer vil ikke bli tatt til Landsmøtet.

§ 14 Ordinært Landsmøte.

Ordinært landsmøte skal avholdes årlig og være avviklet senest innen 30. juni.

Det skal informeres skriftlig om tid og sted med minst tre måneders varsel. Slik varsel kan gis gjennom de til enhver tid mest hensiktsmessige kanaler, som når alle medlemmer. Saker til behandling skal være styret skriftlig i hende senest seks uker før Landsmøtet. Forslag til vedtak skal være formulert og ledsaget av en begrunnelse.

Innkalling med saksliste og forslag skal sendes ut skriftlig senest og innen tre uker før møtet.
Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

 1. Styrets beretning.
 2. Regnskap.
 3. Fastsette kontingent.
 4. Fastsette godtgjørelser.
 5. Innkomne forslag.
 6. Budsjett.
 7. Valg.

Landsmøtet kan og skal ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 14 Ordinært Landsmøte
Innkalling til Landsmøtet skal inneholde: Saksliste, beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Sakspapirer er tilgjengelig på www.nsff.no etter innlogging.
Landsmøtet velger ordstyrer, stemmetellere, referenter og to personer til å signere protokoll.

§ 15 Ekstraordinært Landsmøte.

Styret skal innkalle til Ekstraordinært Landsmøte når styret eller Landsmøtet finner grunn til det, eller når minst 1/3 av medlemsmassen representert ved minimum 10 klubber krever dette. Krav om Ekstraordinært Landsmøte skal være begrunnet og skal fremsettes skriftlig.

Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes senest 12 uker etter at kravet er mottatt av styret.

Skriftlig innkalling med saksliste og redegjørelser sendes medlemmene innen to uker før møtet.

Ekstraordinært Landsmøte kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Vedtak på ekstraordinært landsmøte kreves 2/3 flertall.
Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt.

Ekstraordinært Landsmøte kan gjennomføres elektronisk.

§ 16 Mistillit.

Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig, dokumenteres og fremmes for Landsmøtet.

Det stilles samme krav for å fremme forslag om mistillit som for å fremme krav om ekstraordinært landsmøte. Ref § 15 første ledd. For at mistillitsforslag skal kunne vedtas, kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt.

Dersom forslag om mistillit oppstår i forbindelse med avvikling av Landsmøtet behandles dette som sak utenfor dagsorden og forutsetter 3/4 flertall av avgitte stemmer for at saken skal kunne tas opp til behandling.

Dersom Styret ikke er beslutningsdyktig etter vedtak om mistillit, må Ekstraordinært Landsmøte konstituere styremedlemmer midlertidig inntil suppleringsvalg eller nyvalg er gjennomført.

Dersom Landsmøtet godkjenner det, kan Ekstraordinært Landsmøte og valg gjennomføres elektronisk.

V. Organisasjon og drift

§ 17 Organisasjon.

NSFF er organisert med et styre, 5 arbeidsutvalg, organisasjons- og regionkontakter.

Leder velges for to år.
Styret, utvalg og utnevnelser gjelder for en periode på to år, dog slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Styret kan frita en tillitsvalgt fra sitt verv dersom særskilte grunner tilsier det.
Dette gjelder også forhold som reguleres i §8.
Egne retningslinjer.

Valgkomiteen skal finne kandidater til de tillitsverv som er på valg:

 • Styret
 • Ungdomsutvalget
 • Internasjonalt utvalg
 • Filmutvalget
 • Sekretariat
 • Valgkomite
 • Konkurranseutvalg
 • UNICA- og FIAP Liaison

Regionkontakter:
Styret gis fullmakt til å utnevne regionkontakter. Regionkontaktene er styrets forlengede arm, og hovedoppgaven er å informere om og bidra til rekruttering til NSFF.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 17 Organisasjon

Filmutvalget skal årlig arrangere 1 NM i Film.
Filmutvalget består av leder og en arbeidsgruppe. Utvalgets leder er styremedlem i styret.

Konkurranseutvalget skal årlig arrangere 2 NM i Foto. Konkurranseutvalget består av leder og en arbeidsgruppe.
Gebyr for konkurransedeltakelse og eventuelle andre tjenester fastsettes av styret.

Sekretariat skal ha ansvar for salg av programvare og produkter, samt formidle kurs og programtilbud til NSFF sine medlemmer.

Internasjonalt utvalg skal jobbe med å stimulere for deltagelse i internasjonale salonger.

Ungdomsutvalg skal jobbe for fremme fotorelaterte aktiviteter for ungdom.

Regionkontakter

Regionkontaktene blir oppnevnt av styret, og er i utgangspunktet på åremål. Styret kan skifte ut regionkontakter hvis spesielle forhold oppstår.
Regionkontaktene blir koordinert og fulgt opp av den som er informasjonsansvarlig i styret. Regionkontaktene skal forholde seg til et begrenset geografisk område. Regiongrensene blir bestemt til enhver tid av styret etter ønsket fra regionkontaktene.

Kontakt med tillitsvalgte i NSFF medlemsklubber

Gi klubbtillitsvalgte den oppfølging og veiledning som trengs for å betjene klubbens tilgang på nsff.no.
Informere om de medlemsfordeler NSFF har.
Skape aktiviteter i regionen; eks. kurs for tillitsvalgte, kurs i foto, utstillinger, foredrag.
Kontakt med klubber som ennå ikke er medlem i NSFF.
Regionkontaktene oppfordres til å ta initiativ til å arrangere regionale samlinger og arrangementer. Det kan søkes arrangementsstøtte hos styret.
Regionkontaktene kan få tilbud om kurs/seminar i NSFF sin regi, for å bli informert/oppdatert om NSFF sitt virke.

Koordinator

Koordinator er kontaktledd mellom regionkontaktene og styret. Det kan være hensiktsmessig at Informasjonsansvarlig er den som har dette ansvaret.
Koordinator rapporterer til hvert styremøte om hvilken aktivitet det er i regionene og hvilken kontakt det har vært med klubbene.
Det er ønskelig at koordinator har skypemøter med regionkontaktene jevnlig og helst en gang i kvartalet. Det kan være utfordring å ha skypemøter med flere enn 5 og det kan være hensiktsmessig å dele disse opp i naturlige regioner.
Koordinator setter opp en møteplan for disse møtene.

Informasjon

Alle regionkontakter, NSFF tillitsvalgte og styremedlemmer i klubbene får tilsendt referater fra NSFF styremøtene.
Regionkontaktene har tilgang til egen mappe på NSFF intranett med informasjon. Tilgang til mappen får de via sin e-postadresse for regionkontakter.

Rapportering

Det er styremøte en gang pr. mnd, og regionkontaktene rapporterer om aktiviteten i regionene til koordinator i god tid før møtet.
Rapporteringen skjer via Google gruppe «NSFF regionkontakter».

Økonomi

Regionkontaktene har en felles budsjettpost for reiseutgifter til klubber.
Regionkontaktene kan søke arrangementsstøtte knyttet til regionale samlinger for klubbtillitsvalgte. Søknader sendes til koordinator vara2@nsff.no.

§ 18 Styret.

Styret skal forestå den daglige drift av NSFF, herunder kontakt med nasjonale myndigheter og andre organisasjoner. Styret er ansvarlig for å utarbeide NSFFs politikk og strategisk planlegging.
Styret kan engasjere ekstern hjelp for utføring av pålagte og nødvendige oppgaver.

Styret kan bestå fra seks til ti medlemmer som skal dekke følgende roller:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • Sekretariatsleder
 • Informasjonsansvarlig
 • Sponsoransvarlig
 • Konkurranseansvarlig
 • Filmansvarlig
 • Utstillingsansvarlig

Styret kan ha inntil 3 varamedlemmer.

Sentrale funksjoner som leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretariatsleder og sekretær velges direkte, ved avdekket behov, stor arbeidsbelastning og høy aktivitet velges inn nødvendig antall styremedlemmer og rollene fordeles på konstituerende styremøte.

Saker til behandling i styret avgjøres med 2/3 flertall, med minst 2/3 av styret til stedet.

For å kvalitetssikre driften av NSFF er det utarbeidet egne retningslinjer for styret.

§ 19 Valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 19 Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer som har kjennskap til NSFF sin:

 • Organisasjonsstruktur
 • Historie
 • Arbeidsoppgaver til tillitsvalgte
 • Retningslinjer
 • www.nsff.no
 • Medlemsfordeler

Valgkomiteens arbeid starter i februar, og komiteens innstilling legges frem for styret i april.
Alle valg gjelder for en periode på to år, dog slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Valgkomiteen skal sende ut info til klubbene om hvilke verv og arbeidsoppgaver som er ledig.

Dersom det er vansker med å finne kandidater til de ulike tillitsverv, anbefales det at et av komiteens medlemmer (fortrinnsvis leder i valgkomiteen) stiller på Landsmøtet. Valgkomiteens representant får da dekket sine oppholds og reiseutgifter. Det er tradisjon at avtroppende leder og styremedlemmer blir med i valgkomiteen.

Det innarbeides føringer i retningslinjene for valgkomiteen, som også kan opprette en referansegruppe sammensatt av regionkontakter, som kvalitets sikrer forslag til kandidater.

Det skal være skriftlig valg dersom det er flere kandidater til samme verv.

Valgkomiteen skal finne kandidater til de tillitsverv som er på valg:

 • Styret
 • Ungdomsutvalget
 • Internasjonalt utvalg
 • Filmutvalget
 • Sekretariat
 • Valgkomite
 • Konkurranseutvalg
 • FIAP-liaison
 • UNICA-liaison

Styret kan på lik linje med alle medlemmer komme med forslag til kandidater til aktuelle verv som er på valg. Det er frivillig arbeid vi driver med, og da er relasjoner og «kjemi» viktig. I den grad det er mulig bør valgkomiteen ta hensyn til geografisk spredning, og ta hensyn til fordeling mellom nye eller etablerte klubber. Av praktiske grunner kan det derimot være hensiktsmessig, av både økonomiske og praktiske grunner, at et arbeidsutvalg er fra samme klubb/region. 

Kandidater til roller tildelt av styret 

Det kan være at styret ønsker hjelp av valgkomiteen til å finne aktuelle kandidater til regionkontakter, webmaster, webredaktør og årbokredaktør. 

Benkeforslag

Dersom det er akseptert at valgkomiteen har innstillingsrett og har en foreskreven sammensetning, bør benkeforslag ikke tillates. 

Dersom det åpnes for benkeforslag, bør dette skje på en slik måte at benkeforslag kan fremsettes overfor valgkomiteen som igjen om mulig fremsetter et samlet forslag til valgkandidater. 

§ 20 Regnskap og revisjon.

Det skal føres et regnskap for NSFF. Regnskapet følger kalenderåret, og skal revideres årlig. Regnskapet skal foreligge ferdig revidert innen 1. mars.

§ 21 Revisjon/ internkontroll.

NSFF skal ha to revisorer valgt blant sine medlemmer. Revisjon kan utelates, dersom eksternt regnskapsbyrå er engasjert, da erstattes revisorer med en internkontroller.

VI. Æresmedlemskap og hederstegn

Kriteriene skal kun endres av Landsmøtet med samme krav til flertall som ved vedtektsendring.

§ 22 Æresmedlemskap.

Forslag på personer som kan ha gjort seg fortjent til æresmedlemskap kan fremmes av styret, klubber og enkeltmedlemmer. Forslaget fremmes skriftlig og begrunnet til styret i NSFF. Forslag skal være styret i hende senest 1. mars. Æresmedlem er fritatt for kontingent. Diplom og gullnål med krans. Egne retningslinjer.

Veiledning til § 22 Æresmedlemskap

Æresmedlemskap bør tidligere være tildelt EsNSFF, men det er ikke krav om at søker er medlem i NSFF. Den som blir utnevnt til æresmedlem må ha gjort en betydelig innsats for NSFF og/eller norsk fotografi og fotomiljø gjennom mange år. Medlemsklubber kan søke for sine medlemmer om æresmedlemskap i NSFF.

Styret saksbehandler innkomne forslag om æresmedlemskap, og skriver en innstilling. En referansegruppe sammensatt av regionkontakter, som kvalitetssikrer forslaget som vedtas i styret. Ved tildeling skal det legges ved en redegjørelse. Et avslag på søknad skal ikke begrunnes. Æresmedlem er fritatt for kontingent. Diplom og gullnål med krans.

§ 23 Hederstegn.

NSFFs hederstegn kan gis til den som gjennom sin arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet har oppnådd de kriterier som til enhver tid ligger til grunn for tildeling.
Egne retningslinjer.

Veiledning til § 23 Hederstegn

NSFF Hederstegn kan gis til personer som gjennom sin arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet har bidratt til å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF har følgende hederstegn:

 • ANSFF – Artist NSFF
 • ENSFF – Eksellense NSFF
 • ENSFF-B – Eksellense NSFF Bronse
 • ENSFF-S – Eksellense NSFF Sølv
 • ENSFF-G – Eksellense NSFF Gull
 • ENSFF-P – Eksellense NSFF Platina
 • ENSFF-D1– Eksellense NSFF Diamond 1
 • ENSFF-D2 – Eksellense NSFF Diamond 2
 • ENSFF-D3 – Eksellense NSFF Diamond 3
 • MNSFF – Master of photography
 • EsNSFF – Eksellense Service NSFF
 • HonENSFF – Honorær Eksellense NSFF

For alle hederstegn er det er krav at kandidaten er medlem i NSFF, eller tilsluttet NSFF gjennom en medlemsklubb og har vært det sammenhengende de siste tre år før søknad om hederstegn leveres.

NSFF sine medlemmer kan søke om EsNSFF, men det er fortrinnsvis klubben som søker. Hederstegn tildeles av styret i NSFF og utdeles på Landsmøtet/ Film- og fototreff.

Den som tildeles hederstegn mottar jakkemerke og diplom. NSFF Hederstegn er nasjonale og kan ikke benyttes internasjonalt.

Søknader om EsNSFF sendes til styret. Søknader vurderes en gang i året. Søknadsfrist er 31. januar hvert år. Søknaden må følges av tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til kravene for det enkelte hederstegn. Søknad om EsNSFF skrives på eget skjema som kan rekvireres fra Styret eller hentes fra www.nsff.no

Kriteriene for ANSFF og ENSFF blir automatisk oppdatert i forhold til de konkurranseresultater som legges inn i konkurransedatabasen på www.nsff.no Konkurranseutvalget har ansvar for å legge inn resultatene fra NM. Hver enkelt autor har ansvar for å legge inn sine egne resultater fra internasjonale konkurranser.

Styret holder kontroll på om kriteriene for ANSFF, ENSFF, ENSFF-B/-S/-G/-P, MNSFF og HonENSFF er oppfylt. Styret har ansvar for utskriving av diplomer, samt utdeling av hederstegn på Landsmøtet/ Film- og fototreff.

ANSFF

Artist Norsk Selskap For Fotografi – for nasjonal konkurranseaktivitet. Tildeles for fremragende resultater i NM i film, NM i foto og nasjonale konkurranser med NSFF-godkjenning. Diplom og bronsemerke.

ENSFF

Eksellense Norsk Selskap For Fotografi – tildeles for fremragende resultater i NM i film, NM i foto og nasjonale konkurranser med NSFF-godkjenning, NSFF landslag og internasjonale konkurranser med godkjenning av FIAP, PSA, NFFF og GPU. Diplom og sølvmerke.

For tildeling av ENSFF kreves først oppnådd krav for ANSFF. Det kan oppnås følgende hederstegn med kriterier som vist i eget skjema:

  Poeng i NM og
internasjonalt, ENSFF poeng
Premierte
bilder i NM
Premierte og
antatte bilder i
Nordisk
Fotomesterskap
Premierte i
internasjonale
salonger
Antall
ulike
bilder
ANSFF 200        
ENSFF 1.000 3   3 50
ENSFF-B 2.000 4   4 75
ENSFF-S 5.000 5   5 100
ENSFF-G 10.000 6   6 125
ENSFF-P 20.000 7   7 150
ENSFF-D1 30.000 20 20 20 200
ENSFF-D2 40.000 30 30 30 400
ENSFF-D3 50.000 50 50 50 800

ANSFF og ENSFF tildeles når riktig antall antatte og premierte bilder er registrert i NSFF sin konkurransedatabase, eller i spesielle tilfeller registrert i et regneark.

Premierte bilder i NM: Bildene skal være premiert med hederlig omtale eller medalje. Det skal være nye bilder for hvert hederstegn. Gjelder også for bilder som har oppnådd hederlig omtale eller medalje i NSFF-godkjente salonger.

Awards i internasjonale salonger: Bildene skal være premiert med hederlig omtale eller medalje. Det skal være nye bilder for hvert hederstegn.

Bilder som er premiert i NM kan være de samme som har oppnådd awards internasjonalt og omvendt.

Antall ulike bilder: Antall ulike bilder/motiv med antatt og/eller premiering fra en begynte å delta i NM/internasjonale konkurranser. Liste over antall ulike bilder legges ved søknaden.

Det skal gå minimum ett års mellomrom mellom hver gang det søkes om et nytt hederstegn.

Poengskala for NSFF Hederstegn

NM i film, NM i foto, nasjonale konkurranser med NSFF-godkjenning og internasjonale konkurranser med godkjenning av FIAP, PSA og UPI.

NM i film og NM i foto

 • Gullmedalje 20 poeng
 • Sølvmedalje 15 poeng
 • Bronsemedalje 10 poeng
 • Hederlig omtale 7 poeng
 • Antatt 5 poeng

Nasjonale konkurranser med NSFF-godkjenning

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 2 poeng

Internasjonale konkurranser:

 • Medalje og plakett 15 poeng
 • Hederlig omtale 10 poeng
 • Antatt 5 poeng
 • Deltakelse i Landslag 5 poeng

EsNSFF

Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi – for administrativ tjeneste. For tildeling kreves minimum 200 poeng etter følgende skala:

Antall år i NSFF-styret

 • Leder: 30
 • Sekretær: 20
 • Sekretariatsleder: 20
 • Sponsoransvarlig: 20
 • Utstillingsansvarlig: 20
 • Konkurranseansvarlig: 20
 • Filmansvarlig: 20
 • Informasjonsansvarlig: 20
 • Varamedlem: 20

Antall år i NSFF som tillitsvalgt

 • Leder i et arbeidsutvalg: 20
 • Utvalgsmedlem: 10
 • FIAP-liaison: 20
 • Valgkomite: 20
 • Valgkomitemedlem: 20

Antall år i NSFF med funksjonsoppgaver som er utnevnt av styret

 • Regionkontakt: 20
 • Webmaster: 20
 • Årbokredaktør: 20
 • Magasinredaktør: 20
 • Webredaktør: 20

Antall år i klubb som tillitsvalgt

 • Leder: 20
 • Styremedlem: 10
 • Varamedlem: 5

Kandidater som har gjort en stor innsats for uten å inneha formelle verv, vil ved tildeling av EsNSFF bli godskrevet poeng etter styrets skjønn. Innsats som vil bli skjønnsmessig vurdert er blant annet foredrag, kurs, skriving og oversettelse av artikler/bøker.

MNSFF

Master of photography Norsk Selskap For Fotografi tildeles når en har oppnådd ENSFF-B og EFIAP-B, samt en portfolio på 10 fotografier. Portfolioen skal være i A3-format, samt med høyoppløselige filer. Portfolioen inngår i NSFF sitt bildearkiv. Papirbildene vil bli oppbevart på statsarkivet.

Det skal gå minimum et år mellom søknad om MNSFF og ENSFF-B/EFIAP-B.
Søknaden om MNSFF avgjøres av styret ved simpelt flertall.

HonENSFF

Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi – for alle som har mottatt ANSFF, ENSFF og EsNSFF. Diplom og gullmerke.

VII. Oppløsning

§ 24 Oppløsning av selskapet.

Oppløsning av NSFF kan vedtas av Landsmøtet med minst 3/4 flertall, dersom minst 3/4 av samtlige stemmer er representert på Landsmøtet.

Dersom et forslag om oppløsning ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan oppløsning vedtas ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer på det derpå følgende Landsmøte, forutsatt at dette holdes avholdes innen fire måneder.

Ved oppløsning skal NSFFs arkiver og bibliotek tilbys Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum. NSFFs øvrige aktiva skal fordeles forholdsmessig blant medlemsklubbene.

Vedtektene med tilhørende retningslinjer er godkjent av Landsmøtet i Oslo 28. mai 2016.

Tidligere revideringer: Oslo 17. desember 1927 – Trondheim 1947 – Sandnes 1955 – Hamar 1969 – Moelv 1981 – Moelv 1995 – Tønsberg 1997– Kristiansund 2003 – Koster 2004 – Bergen 2005 – Kristiansund 2008 – Tønsberg 2009 – Bodø 2010 – Ålesund 2011 – Bergen 2012 – Trondheim 1. juni 2013 – Elverum 31. mai 2014 – Bud 25. mai 2015 – Oslo 28. mai 2016 – Gardermoen 10. mars 2018