NSFF Vedtekter

Vedtekter for Norsk Selskap for Fotografi

Sist revidert under Landsmøtet 16. mars 2019

I. Innledende bestemmelser

§ 1 Navn.

Organisasjonens navn er Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, stiftet 17.12. 1927.

§ 2 Formål.

NSFF er en organisasjon for norske foto og filmklubber.

Den skal virke for å fremme fotografisk og filmatisk aktivitet og allsidighet.

§ 3 Utfyllende bestemmelser.

Vedtektene har VII hovedpunkter med underpunkter, som skal utdypes i egne retningslinjer.

Styret gis fullmakt til å endre retningslinjene, herunder konkurranseregler, der hvor dette er nødvendig, for å få gjennomført aktiviteter og avtaler, men på en slik måte at det ikke strider med den styrende vedtekten. Se også § 18.

II. Medlemskap

§ 4 Medlemskap rettigheter og plikter.

Enhver forening med fotografisk og filmatisk aktivitet i Norge kan bli medlem i NSFF.

Enkeltpersoner opptas i hovedsak som medlemmer gjennom medlemsklubber. Enkeltpersoner kan etter søknad til styret opptas som direktemedlem. Alle medlemmer i en tilsluttet klubb skal være medlemmer av NSFF.

Ethvert medlem er valgbar til tillitsverv i selskapet.
Egne retningslinjer.

§ 5 Klubbrapport og medlemsregister.

Medlemsklubbene skal sende klubbrapport og årsmelding til NSFF. Klubbrapport fra klubbene innleveres slik styret til enhver tid fastsetter.
Egne retningslinjer.

§ 6 Kontingent.

Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Kontingenten forfaller til betaling årlig den 1. april.

Betalt kontingent er en forutsetning for at medlemmene skal kunne delta i aktiviteter i selskapet og nytte medlemstilbud framforhandlet av NSFF.
Egne retningslinjer.

§ 7 Utmelding.

Utmelding av klubber og direktemedlemmer gjøres skriftlig til styret innen 1. mars. Utmelding etter 1. mars gjelder for etterkommende kalenderår. Utmeldingen gjelder kalenderåret som utmelding skjer i. For klubber skal utmeldingen følges av et vedtak fra klubbens årsmøte.

§ 8 Utelukkelse.

Styret har mandat til å foreta suspensjon fra tillitsverv og/eller permanent eksklusjon fraNSFF. Tiltaket skal benyttes dersom en tillitsvalgt, et medlem, eller en person i oppnevnt funksjon ved manglende utøving av verv eller ved sin fremtreden måtte antas å skade NSFF og/eller selskapets anseelse. Det skilles mellom suspensjon fra tillitsverv og full eksklusjon fra medlemskap.

Både vedtak om suspensjon fra tillitsverv og vedtak om eksklusjon fra NSFF krever 2/3 flertall i styret.

Dersom særlige grunner foreligger gjelder for eksklusjon at Landsmøtet, etter anke, med 2/3 flertall kan be styret oppheve vedtaket. For suspensjon fra tillitsverv har styret enebestemmelsesrett.
Egne retningslinjer.

III. Organisasjonsmedlemskap

§ 9 Medlemskap i innenlands eller internasjonale interesseorganisasjoner.

NSFF kan være medlem av organisasjoner som dekkes under § 2 annet ledd.
Egne retningslinjer.

IV. Landsmøter

§ 10 Landsmøtet.

Landsmøtet er NSFF sin høyeste myndighet.

Styret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet.

Styret, medlemsklubbene, direktemedlemmene og utvalgene har forslagsrett, møterett og talerett på Landsmøtet. Alle medlemmer har møterett og talerett på Landsmøtet.

Landsmøtet skal framlegges for godkjenning: vedtektsendringer, regnskap og budsjett, honorarer og satser for dekning av utgifter.
Egne retningslinjer.

Tillitsvalgte som velges av landsmøtet:

 • Leder
 • Økonomiansvarlig
 • Styrets medlemmer
 • Konkurranseutvalget
 • Internasjonalt utvalg
 • FIAP Liaison
 • Ungdomsutvalget
 • Filmutvalget
 • UNICA Liaison
 • Valgkomité
 • Varamedlem

§ 11 Stemmerett.

På landsmøte har medlemsklubbene stemmerett etter følgende tabell:

 • Klubber med inntil 5 medlemmer: 3 stemmer
 • Klubber med 6–10 medlemmer: 5 stemmer
 • Klubber med 11–20 medlemmer: 10 stemmer
 • Klubber med 21–30 medlemmer: 15 stemmer
 • Klubber med 31–40 medlemmer: 20 stemmer
 • Klubber med 41–50 medlemmer: 25 stemmer
 • Klubber med 51–60 medlemmer: 30 stemmer
 • Klubber med 61–70 medlemmer: 35 stemmer
 • Klubber med 71–80 medlemmer: 40 stemmer
 • Klubber med 81–90 medlemmer: 45 stemmer
 • Klubber med 91–100 medlemmer: 50 stemmer

Ytterligere 5 stemmer for hvert 10. medlem.
Direktemedlemmer har én stemme.

Stemmerett krever betalt kontingent innen 1. april.

§ 12 Avstemningsregler.

 1. Vedtekter
  Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall. Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt. Øvrige forslag vedtas med alminnelig flertall.
 2. Valg
  Dersom det er fremmet flere enn én kandidat til samme verv skal det avholde skriftlig avstemning, valget avgjøres med alminnelig flertall.
 3. Benkeforslag
  Hvis det oppstår en situasjon som naturlig gjør bruk av benkeforslag, bør dette tillates dersom 2/3 flertall av avgitte stemmer tillater det. Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt.

§ 13 Forhåndsstemmer.

Medlemsklubber og direktemedlemmer som ikke er til stede på Landsmøtet kan forhåndsstemme i saker fremmet for Landsmøtet. Forhåndsstemmer, med for – mot – blank stemme, føres på tilsendt skjema og sendes signert på e-post senest 1 uke før Landsmøtet.

Forhåndsstemmer godkjennes av en representant fra styret og en delegat fra de møtende medlemsklubber eller et direktemedlem.

Ufullstendige forhåndsstemmer vil ikke bli tatt til Landsmøtet.

§ 14 Ordinært Landsmøte.

Ordinært landsmøte skal avholdes årlig og være avviklet senest innen 30. juni.

Det skal informeres skriftlig om tid og sted med minst tre måneders varsel. Slik varsel kan gis gjennom de til enhver tid mest hensiktsmessige kanaler, som når alle medlemmer. Saker til behandling skal være styret skriftlig i hende senest seks uker før Landsmøtet. Forslag til vedtak skal være formulert og ledsaget av en begrunnelse.

Innkalling med saksliste og forslag skal sendes ut skriftlig senest og innen tre uker før møtet.
Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

 1. Styrets beretning.
 2. Regnskap.
 3. Fastsette kontingent.
 4. Fastsette godtgjørelser.
 5. Innkomne forslag.
 6. Budsjett.
 7. Valg.

Landsmøtet kan og skal ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.
Egne retningslinjer.

§ 15 Ekstraordinært Landsmøte.

Styret skal innkalle til Ekstraordinært Landsmøte når styret eller Landsmøtet finner grunn til det, eller når minst 1/3 av medlemsmassen representert ved minimum 10 klubber krever dette. Krav om Ekstraordinært Landsmøte skal være begrunnet og skal fremsettes skriftlig.

Ekstraordinært Landsmøte skal avholdes senest 12 uker etter at kravet er mottatt av styret.

Skriftlig innkalling med saksliste og redegjørelser sendes medlemmene innen to uker før møtet.

Ekstraordinært Landsmøte kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Vedtak på ekstraordinært landsmøte kreves 2/3 flertall.
Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt.

Ekstraordinært Landsmøte kan gjennomføres elektronisk.

§ 16 Mistillit.

Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig, dokumenteres og fremmes for Landsmøtet.

Det stilles samme krav for å fremme forslag om mistillit som for å fremme krav om ekstraordinært landsmøte. Ref § 15 første ledd. For at mistillitsforslag skal kunne vedtas, kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Minst 2/3 av det totale antall stemmer som er representert på Landsmøtet må være avgitt.

Dersom forslag om mistillit oppstår i forbindelse med avvikling av Landsmøtet behandles dette som sak utenfor dagsorden og forutsetter 3/4 flertall av avgitte stemmer for at saken skal kunne tas opp til behandling.

Dersom Styret ikke er beslutningsdyktig etter vedtak om mistillit, må Ekstraordinært Landsmøte konstituere styremedlemmer midlertidig inntil suppleringsvalg eller nyvalg er gjennomført.

Dersom Landsmøtet godkjenner det, kan Ekstraordinært Landsmøte og valg gjennomføres elektronisk.

V. Organisasjon og drift

§ 17 Organisasjon.

NSFF er organisert med et styre, 5 arbeidsutvalg, organisasjons- og regionkontakter.

Leder velges for to år.
Styret, utvalg og utnevnelser gjelder for en periode på to år, dog slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Styret kan frita en tillitsvalgt fra sitt verv dersom særskilte grunner tilsier det.
Dette gjelder også forhold som reguleres i §8.
Egne retningslinjer.

Valgkomiteen skal finne kandidater til de tillitsverv som er på valg: 

 • Styret 
 • Ungdomsutvalget 
 • Internasjonalt utvalg 
 • Filmutvalget 
 • Sekretariat 
 • Valgkomite 
 • Konkurranseutvalg 
 • UNICA- og FIAP Liaison 

Regionkontakter:
Styret gis fullmakt til å utnevne regionkontakter. Regionkontaktene er styrets forlengede arm, og hovedoppgaven er å informere om og bidra til rekruttering til NSFF.
Egne retningslinjer.

§ 18 Styret.

Styret skal forestå den daglige drift av NSFF, herunder kontakt med nasjonale myndigheter og andre organisasjoner. Styret er ansvarlig for å utarbeide NSFFs politikk og strategisk planlegging.
Styret kan engasjere ekstern hjelp for utføring av pålagte og nødvendige oppgaver.

Styret kan bestå fra seks til ti medlemmer som skal dekke følgende roller:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • Sekretariatsleder
 • Informasjonsansvarlig
 • Sponsoransvarlig
 • Konkurranseansvarlig
 • Filmansvarlig
 • Utstillingsansvarlig

Styret kan ha inntil 3 varamedlemmer.

Sentrale funksjoner som leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretariatsleder og sekretær velges direkte, ved avdekket behov, stor arbeidsbelastning og høy aktivitet velges inn nødvendig antall styremedlemmer og rollene fordeles på konstituerende styremøte.

Saker til behandling i styret avgjøres med 2/3 flertall, med minst 2/3 av styret til stedet.

For å kvalitetssikre driften av NSFF er det utarbeidet egne retningslinjer for styret.

§ 19 Valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Egne retningslinjer.

§ 20 Regnskap og revisjon.

Det skal føres et regnskap for NSFF. Regnskapet følger kalenderåret, og skal revideres årlig. Regnskapet skal foreligge ferdig revidert innen 1. mars.

§ 21 Revisjon/ internkontroll.

NSFF skal ha to revisorer valgt blant sine medlemmer. Revisjon kan utelates, dersom eksternt regnskapsbyrå er engasjert, da erstattes revisorer med en internkontroller.

VI. Æresmedlemskap og hederstegn

Kriteriene skal kun endres av Landsmøtet med samme krav til flertall som ved vedtektsendring.

§ 22 Æresmedlemskap.

Forslag på personer som kan ha gjort seg fortjent til æresmedlemskap kan fremmes av styret, klubber og enkeltmedlemmer. Forslaget fremmes skriftlig og begrunnet til styret i NSFF. Forslag skal være styret i hende senest 1. mars. Æresmedlem er fritatt for kontingent. Diplom og gullnål med krans. Egne retningslinjer.

§ 23 Hederstegn.

NSFFs hederstegn kan gis til den som gjennom sin arbeidsinnsats og/eller sin fotografiske virksomhet har oppnådd de kriterier som til enhver tid ligger til grunn for tildeling.
Egne retningslinjer.

VII. Oppløsning

§ 24 Oppløsning av selskapet.

Oppløsning av NSFF kan vedtas av Landsmøtet med minst 3/4 flertall, dersom minst 3/4 av samtlige stemmer er representert på Landsmøtet.

Dersom et forslag om oppløsning ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan oppløsning vedtas ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer på det derpå følgende Landsmøte, forutsatt at dette holdes avholdes innen fire måneder.

Ved oppløsning skal NSFFs arkiver og bibliotek tilbys Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum. NSFFs øvrige aktiva skal fordeles forholdsmessig blant medlemsklubbene.

Vedtektene med tilhørende retningslinjer er godkjent av Landsmøtet i Oslo 28. mai 2016.

Tidligere revideringer: Oslo 17. desember 1927 – Trondheim 1947 – Sandnes 1955 – Hamar 1969 – Moelv 1981 – Moelv 1995 – Tønsberg 1997– Kristiansund 2003 – Koster 2004 – Bergen 2005 – Kristiansund 2008 – Tønsberg 2009 – Bodø 2010 – Ålesund 2011 – Bergen 2012 – Trondheim 1. juni 2013 – Elverum 31. mai 2014 – Bud 25. mai 2015 – Oslo 28. mai 2016 – Gardermoen 10. mars 2018