Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Det ble i generalforsamling for Norsk naturfotofestival 14. juni vedtatt at NSFF via aksjeemisjon tilbys å gå inn som aksjonær og medeier.

Norsk naturfotofestival eies etter dette av tre aksjonærer med lik eierandel; Norske Naturfotografer/ NN, Biofoto og altså Norsk Selskap for Fotografi, med gjensidig forkjøpsrett til de andre parters aksjer dersom disse ønskes solgt eller avhendet. NSFF går — som de andre eierne — inn med en innskutt aksjekapital på NOK 15 000, som tilbakebetales som et engangsutbytte når økonomien tillater det.

Ved en eventuell oppløsning av Norsk naturfestival skal likvidasjonsutbytte skjevdeles slik at de eksisterende aksjonærene ved NSFFs inntrede, dvs. NN og BF, forfordeles med hver sin 50 % andel av selskapets frie aksjekapital i årsregnskapet/ balansen pr. 31.12.2020 som var kr. 308 301,-. Resterende egenkapital deles etter eierandel.

Vedlagt:

Besøk nettsiden til Norsk naturfotofestival