Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Landsmøtet og Film- og fototreff er fra 2017 to adskilte arrangementer. Film- og fototreff vil heretter bli arrangert regionsvis og på flere steder i landet ila året. Landsmøtet vil bli arrangert årlig, på et sted hvor kommunikasjon og kapasitet er til stedet. Det vil også innbefatte det årlige regionkontaktmøtet og klubbledermøtet.

Landsmøtet 2017 er berammet til 18.mars kl 1200, det er utsendt informasjon og innkalling til alle klubbledere pr e-post, se også nederst i denne artikkelen. NSFF ved styret ønsker at så mange klubber kan og vil være og NSFF legger nå forholdene til rette for dette.

Vi trenger ikke navn nå, bare antall deltakere fra klubben i denne omgang.

Send e-post

etter fullmakt
Bjørn Riise
leder NSFF

Vedlegg

Nedenfor vises informasjon som er sendt ut til klubbledere i desember, klikk for å ekspandere feltene:

Innhold fra e-post sendt ut til samtlige klubbledere i desember

Innkalling til Landsmøte 2017, forhåndsvarsel

I henhold til vedtektene varsles herved om gjennomføring av:
Landsmøtet 2017, 18.mars kl 12.00
Sted: I området OSLO lufthavn, Gardermoen

Landsmøtet og film og fototreff er fra 2017 to adskilte arrangementer. Film og fototreff vil heretter bli arrangert regionsvis og på flere steder i landet ila året. Landsmøtet vil bli arrangert årlig, på et sted hvor kommunikasjon og kapasitet er til stedet. Det vil også innbefatte det årlige regionkontaktmøtet og klubbledermøtet. NSFF ved styret ønsker at så mange klubber kan og vil være representert, og NSFF legger nå forholdene til rette for dette.

Møtestruktur/program

Lørdag: kl 1200 –
Landsmøtet, fulgt av et dertil egnet foredrag og felles middag, sosialt samvær.

Søndag: kl 1000-1300
Klubbledermøte og regionkontaktmøte, felles lunsj, avreise.

Administrative forhold:

Deltakelse dekkes som beskrevet på følgende betingelser:
At delegaten er på plass mellom kl 1200 på lørdag og fram til lunsj søndag.

Opphold:

1—ett—døgns opphold og måltider som beskrevet, dekkes av NSFF for 1—én—utsending fra klubbene. Sender klubben delegater ut over dette, dekkes dette av den respektive klubb.

For å kunne fremforhandle de beste priser er det viktig at styret i klubbene tar dette opp til behandling snarest og melder tilbake til NSFF om antall delegater de ønsker å sende.

Reise:

Reisen dekkes i sin helhet av de respektive klubber. Reise bør bestilles så tidlig som mulig for å kunne oppnå de gunstigste priser, spesielt på fly.

Meld fra om deltakelse med: Navn, klubb og verv snarest og innen utgangen av året til post@nsff.no

Vedlegg: Vedtekter og retningslinjer knyttet til innkallingen

III Landsmøter

§ 10 Landsmøtet

Landsmøtet er NSFF sin høyeste myndighet. Styret er ansvarlig for å arrangere Landsmøtet. Styret, medlemsklubbene, direktemedlemmene og utvalgene har forslagsrett, møterett og talerett på Landsmøtet. Alle medlemmer har møterett og talerett på Landsmøtet. Landsmøtet skal framlegges for godkjenning: vedtektsendringer, regnskap og budsjett, honorarer og satser for dekning av utgifter.

Retningslinjer til § 10 Landsmøtet

Dekning av utgifter

Reise og opphold i forbindelse med Landsmøtet dekkes for følgende:

Det sittende styret og en fra konkurranseutvalget

Styret kan avgjøre om andre tillitsvalgte/nye medlemmer til styret skal få dekket reise og opphold. Dette må være avklart på forhånd.

Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte, dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet og styret på forhånd har samtykket i dette.

§ 14 Ordinært Landsmøte

Ordinært landsmøte skal avholdes årlig og være avviklet senest innen 30. juni.

Det skal informeres om tid og sted med minst tre måneders varsel. Slik varsel kan gis gjennom de til enhver tid mest hensiktsmessige kanaler, som når alle medlemmer. Saker til behandling skal være styret skriftlig i hende senest seks uker før Landsmøtet. Forslag til vedtak skal være formulert og ledsaget av en begrunnelse. Innkalling med saksliste og forslag skal sendes ut skriftlig innen tre uker før møtet.

Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

a) Styret beretning.

b) Regnskap

c) Fastsette kontingent.

d) Fastsette godtgjørelser

e) Innkomne forslag.

f) Budsjett.

g) Valg.

Landsmøtet skal ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen eller dekket av §12, 2. eller 3. ledd.